SKF Authenticate App แอพพลิเคชั่นตรวจสอบตลับลูกปืนแท้ของ SKF  
21.3.2562

SKF เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยตรวจสอบว่าสินค้าเป็นของแท้หรือไม่ โดยทำการถ่ายรูปของสินค้าที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้น SKF จะทำการวิเคราะห์ภาพถ่ายและแจ้งผลให้ทราบ

ข่าวอื่นๆ

Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @skf_tps1992