BEARING & BEARING UNITS
ตลับลูกปืน ชุดตลับลูกปืน และตัวเสื้อ
MAINTENCE PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาตลับลูกปืน
SEALING SOLUTIONS
ระบบป้องกันการรั่วซึม
LINEAR MOTION AND MACHATRONICS
ระบบเคลื่อนที่เชิงเส้น
SKF POWER TRANSMISSION
ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลังของ SKF
LUBRICATION SYSTEM
ระบบหล่อลื่นอัตโนมัติ
OPTIBELT
ระบบสายพาน
CROMWELL
เครื่องมือช่าง
CUTTING
งานเกลียว ดอกสว่าน เครื่องมือ

Select Products

MAINTENCE PRODUCTS

ลักษณะการเยื้องของศูนย์สายพาน

อุปกรณ์ตั้งแนวสายพาน

Belt–driven machinery downtime caused by misalignment is a thing of the past

SKF TKBA Series SKF
offers a range of three different belt alignment tools to enable accurate alignment for almost all applications. The tools are designed to be easy to use without any special training. The laser position indicates the nature of misalignment allowing easy and accurate adjustment.

TKBA-10-TKBA-20

TKBA 10 and TKBA 20

TKBA 10 and TKBA 20
Versatile tools for pulley and sprocket alignment
The SKF TKBA 10 and TKBA 20 allow pulleys and sprockets to be aligned on the side face. The unit magnetically attaches to the inside or outside face of almost any belt pulley or chain sprocket and has no small parts or targets that can get lost. A laser line is projected from the transmitter unit to the reflector unit mounted on the opposite pulley. A reference line on the reflector unit directly indicates the offset and vertical angle misalignment. The reflected laser line shown on the transmitter unit shows the horizontal angle misalignment of all three.

 •  Powerful magnets allow fast and easy attachment
 •  Facilitates simultaneous adjustment of tension and alignment
 • Can be used on almost all machines using V belts, banded belts, ribbed belts and most other belts as well as chain sprockets
 • SKF TKBA 10 utilises a red laser and can be used for distances up to 3 m (10 ft)
 • SKF TKBA 20 utilises a highly visible green laser and can be used for distances up to 6 m (20 ft) . It can even be used outdoors in sunny conditions
 • Sturdy aluminium housings help ensure assembly stability and accuracy during the alignment process

TKBA 40

TKBA 40
Highly accurate tool for V-belt pulley alignment
The SKF TKBA 40 aligns V-belt pulleys in the grooves. V–guides and powerful magnets allow the TKBA 40 to be fitted in the grooves of the pulley. With only two components, a laser–emitting unit and a receiver unit, the belt alignment tool is easy and fast to attach. The three– dimensional target area on the receiver unit allows the easy detection of misalignment as well as its nature; whether it is horizontal, vertical, parallel or a combination of all three.

 • Powerful magnets allow fast and easy attachment
 • Three-dimensional target area simplifies the alignment process
 • Facilitates simultaneous adjustment of tension and alignment
 • V-guides facilitate the alignment of a wide range of V-belt pulleys
 • Aligns grooves of a V-belt pulley rather than its face, allowing optimum alignment of pulleys of unequal width or with dissimilar faces
 • A maximum operating distance of 6 m (20 ft) accommodates many applications
 • Special side adaptor allowing alignment of multi-ribbed and timing belt pulleys as well as sprockets is available as accessory

อุปกรณ์ตั้งความตึงสายพาน

 1. แบบ Manual ธรรมดา
  เกจ์วัดความตึงช่วยให้การวัดความตึงสายพานทำได้โดยสะดวก วิธีการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลทางเทคนิคของชุดขับสำหรับใช้คำนวณหาค่าความตึงสายพานที่เหมาะสม

  ตารางแสดงว่าความตึงโดยทั่วไป สำหรับหน้าตัดสายพานแต่ละชนิด โดยแบ่งตามขนาดส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เล่ย์
  เกจ์วัดความตึง มีด้วยกัน 3 ขนาดซึ่งครอบคลุมขอบเขตการวัดของหน้าตัดสายพานตัววีโดยส่วนใหญ่:
  เกจ์ 1 – ช่วงความตึง: 15 - 70 กก.
  เกจ์ 2 – ช่วงความตึง: 50 -150 กก.
  เกจ์ 3 - ช่วงความตึง: 150- 300 กก.

  Manual-table

  คำแนะนำ
  1. เลือกขนาดเกจ์วัดความตึงที่เหมาะสมจากตาราง 11
  2. วางเกจ์วัดความตึงลงที่ตำแหน่งกึ่งกลางระยะศูนย์เพลา (span enhth)ขนาดแนวสายพานโดยต้องกดให้ปลายเข็มชี้เอนลงเสมอกับผิวสเกลก่อน
  3. สวมห่วงยาวรัดปลายนิ้ว ออกแรงกดลงบนสายพาน
  4.  หยุดออกแรงกด เมื่อรู้สึกหรือได้ยินเสียงดัง “คลิก”
  5. นำเกจ์วัดออกจากสายพานและหาค่าความตึงสายพาน โดยสังเกตจาดตำแหน่งที่ผิวด้านบนของเข็มชี้ โผล่พ้นจากตัวเลขบนสเกลของเกจ์วัด
  metic-dimension

 2. ปากกาวัดความตึง Industrial V-Belt Tension Tester
  ปากกาวัดความตึงใช้สำหรับวัดแรงกดสายพานให้สายพานยุบตัว (กก.) ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับการปรับตั้งและการปรับตั้งและการรักษาระดับความตึงสายพานตัววี ตาราง แสดงว่าแรงกดดันที่ต้องการเพื่อกดกึ่งกลางสายพาน โดยแยกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมู่เลย์ และความเร็วรอบ

  1. วัดระยะศูนย์เพลา ( span length) (รูป 2 )
  2. ขยับเลื่อนตำแหน่งโอริงวงใหญ่ให้ส่วนล่างของโอริง ตรงกับระยะศูนย์เพลาที่วัดได้ (รูป 3)
  3. เลื่อนตำแหน่งโอริงวงเล็กไปที่ตำแหน่งศูนย์บนสเกลแรงยุบตัว (deflection force scale)
  4. วางปากกาวัดความตึงให้ตั้งฉากกับแนวสายพานบริเวณกึ่งกลางระยะศูนย์เพลา (span length) (รูป 2 ) และออกแรงกดดันที่แกนกลางปากกาวัดความตึง จนกระทั่งส่วนล่างของโอริงวงใหญ่เสมอกับแนวสายพานเส้นถัดไป หรือเสมอแนวบรรทัดเหล็กที่พาดผ่านมู่เล่ย์ทั้งสองตัว
  5. ยกปากกาวัดความตึงออกจากสายพาน แล้วอ่านค่าแรงกดที่วัดได้เทียบกับค่าที่ระบุไว้ในตารางแรงกดที่วัดได้ควรมีค่าอยู่ระหว่างค่าแรงกดต่ำสุดและค่าแรงกดสูงสุดที่แสดงไว้ในตาราง ค่าแรงกดสูงสุดใช้สำหรับสายพานใหม่ ซึ่งได้เผื่อไว้สำหรับการยืดตัวส่วนสายพานที่ผ่านการเดินรันอินใช้งานแล้วควรรักษาระดับค่าแรงกดต่ำสุดเป็นอย่างน้อย
  SKF-V-Belt-Tension-Tester

  SKF-Transion-value
 3. Belt Frequency meter (PHL FM10/40)
   
  SKF Belt Frequency meter PHP FM1040

 

SKF Belt Alignment Tools TKBA Series

SKF Belt Alignment Tools TKBA Series
Belt–driven machinery downtime caused by misalignment is a thing of the past


SKF Belt Alignment Tools
One of the common reasons for unplanned downtime of belt-driven machinery is pulley misalignment. Pulley misalignment can increase wear  on pulleys and belts as well as increasing the noise and vibration level   that can result in unplanned machinery downtime. Another side effect  of increased vibration is premature bearing failure. This too can cause unplanned machinery downtime.

Traditional belt alignment methods

These methods are usually visual in combination with a straight edge and/or length of string. Although quick to perform, they are often inaccurate.


Laser belt alignment methods

Using a laser belt alignment tool is quicker and more accurate than traditional methods. Belt alignment tools can either align the pulley faces or the pulley grooves.


Accurate pulley and belt alignment can help you:

 • Increase bearing life.
 • Increase machinery uptime, efficiency and productivity.
 • Reduce wear on pulleys and belts.
 • Reduce friction and thereby energy consumption.
 • Reduce noise and vibration.
 • Reduce costs of replacing components and machinery downtime.

 

SKF offers a range of three different belt alignment tools to enable accurate alignment for almost all applications. The tools are designed to be easy to use without any special training. The laser position indicates the nature of misalignment allowing easy and accurate adjustment.

TKBA 10 and TKBA 20
Versatile tools for pulley and sprocket alignment

The SKF TKBA 10 and TKBA 20 allow pulleys and sprockets to be aligned on the side face. The unit magnetically attaches to the inside  or outside face of almost any belt pulley or chain sprocket and has no small parts or targets that can get lost. A laser line is projected from the transmitter unit to the reflector unit mounted on the opposite pulley.  A reference line on the reflector unit directly indicates the offset and vertical angle misalignment. The reflected laser line shown on the transmitter unit shows the horizontal angle misalignment of all three.

 • Powerful magnets allow fast and easy attachment.
 • Facilitates simultaneous adjustment of tension and alignment.
 • Can be used on almost all machines using V belts, banded belts,  ribbed belts and most other belts as well as chain sprockets.
 • SKF TKBA 10 utilises a red laser and can be used for distances  up to 3 m (10 ft).
 • SKF TKBA 20 utilises a highly visible green laser and can be used  for distances up to 6 m (20 ft). It can even be used outdoors  in sunny conditions.
 • Sturdy aluminium housings help ensure assembly stability and accuracy during the alignment process.

 

TKBA 40

TKBA 40
Highly accurate tool for V-belt pulley alignment

The SKF TKBA 40 aligns V-belt pulleys in the grooves. V–guides and powerful magnets allow the TKBA 40 to be fitted in the grooves of the pulley. With only two components, a laser–emitting unit and a receiver unit, the belt alignment tool is easy and fast to attach. The three– dimensional target area on the receiver unit allows the easy detection  of misalignment as well as its nature; whether it is horizontal, vertical, parallel or a combination of all three.

 • Powerful magnets allow fast and easy attachment.
 • Three-dimensional target area simplifies the alignment process.
 • Facilitates simultaneous adjustment of tension and alignment.
 • V-guides facilitate the alignment of a wide range of V-belt pulleys.
 • Aligns grooves of a V-belt pulley rather than its face, allowing optimum alignment of pulleys of unequal width or with dissimilar faces.
 • A maximum operating distance of 6 m (20 ft) accommodates many applications.
 • Special side adaptor allowing alignment of multi-ribbed and timing belt pulleys as well as sprockets is available as accessory.

 

Product Table


Hotline : 099-469-6635 | อีเมล์ : sales@tps.co.th | Line OA : @บจก.ไทยภาสิทธิ์